ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.พ.2567 [11:20:47]
727
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
730
3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
731
4
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ก.พ.2567 [14:31:47]
728
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 ก.พ.2567 [11:20:43]
724
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 ก.พ.2567 [14:22:47]
732
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 ก.พ.2567 [12:13:36]
729
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
731
9
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
8 ก.พ.2567 [23:38:51]
728
10
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6 ก.พ.2567 [14:19:41]
727
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
728
12
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
31 ม.ค.2567 [12:27:49]
727
13
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
727
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
732
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 ม.ค.2567 [14:30:54]
728
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
17
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
19 ม.ค.2567 [15:33:46]
729
18
กลุ่มงานห้องสมุด
734
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
730
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 ม.ค.2567 [15:24:41]
730
21
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
729
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
726
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ม.ค.2567 [16:35:44]
726
24
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 ม.ค.2567 [15:20:46]
731
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
26
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ม.ค.2567 [13:24:46]
739
27
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
731
28
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5 ม.ค.2567 [14:21:49]
724
29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
725
30
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
728
31
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
727
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ธ.ค.2566 [15:22:56]
730
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
726
34
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
727
35
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
12 ธ.ค.2566 [11:17:43]
729
36
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
726
37
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7 ธ.ค.2566 [10:14:42]
731
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
726
39
กลุ่มบริหารวิชาการ
4 ธ.ค.2566 [12:16:45]
730
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
732
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 739 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence