ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 พ.ย.2566 [13:22:44]
727
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
728
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 พ.ย.2566 [17:32:42]
729
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
730
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 พ.ย.2566 [14:16:41]
732
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 พ.ย.2566 [14:23:42]
730
8
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
20 พ.ย.2566 [13:22:44]
726
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
736
10
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 พ.ย.2566 [16:20:31]
732
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ย.2566 [15:23:44]
727
12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
728
13
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
6 พ.ย.2566 [11:20:46]
729
14
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
3 พ.ย.2566 [14:21:30]
733
15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
733
16
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 ต.ค.2566 [13:20:48]
731
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ต.ค.2566 [15:20:50]
729
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
730
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ต.ค.2566 [15:26:55]
729
20
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
728
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ต.ค.2566 [14:20:43]
731
22
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
726
23
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
24
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
23 ก.ย.2566 [15:29:46]
726
25
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
725
26
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
730
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
28
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
9 ก.ย.2566 [14:23:49]
725
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
728
32
กลุ่มบริหารวิชาการ
5 ก.ย.2566 [14:17:27]
726
33
กลุ่มบริหารทั่วไป
30 ส.ค.2566 [13:20:43]
727
34
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 ส.ค.2566 [12:17:41]
726
35
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
733
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
9 ส.ค.2566 [13:23:47]
730
37
กลุ่มบริหารทั่วไป
727
38
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
733
39
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
726
40
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24 ก.ค.2566 [12:18:36]
726
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 737 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence