ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
2
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
726
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.ค.2566 [15:19:42]
725
4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ก.ค.2566 [14:16:53]
724
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 ก.ค.2566 [13:18:51]
726
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.ค.2566 [13:23:45]
725
7
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
729
8
กลุ่มบริหารทั่วไป
730
9
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ก.ค.2566 [13:23:46]
725
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
727
11
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4 ก.ค.2566 [16:24:37]
727
12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
726
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 มิ.ย.2566 [12:14:44]
727
14
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29 มิ.ย.2566 [11:18:40]
726
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย.2566 [11:37:47]
727
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
728
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
730
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
725
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มิ.ย.2566 [13:25:47]
730
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [18:31:17]
727
21
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 มิ.ย.2566 [14:28:51]
726
22
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 มิ.ย.2566 [09:27:49]
728
23
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
729
24
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14 มิ.ย.2566 [11:15:53]
727
25
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
13 มิ.ย.2566 [11:15:39]
729
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
731
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
8 มิ.ย.2566 [11:15:44]
731
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
732
29
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 มิ.ย.2566 [11:16:41]
727
30
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
31
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 มิ.ย.2566 [11:15:44]
727
32
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
728
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ค.2566 [15:24:41]
730
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ค.2566 [16:33:41]
730
35
กลุ่มบริหารวิชาการ
728
36
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
728
37
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
730
38
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
39
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
728
40
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3 พ.ค.2566 [17:24:42]
729
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 737 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence