ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
ภาพประกอบ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
เรื่อง
วันที่
อ่าน
1
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
2
กลุ่มบริหารวิชาการ
733
3
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค.2566 [10:38:25]
727
4
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มี.ค.2566 [11:17:38]
728
5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
726
6
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
7
กลุ่มบริหารวิชาการ
728
8
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
9
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
10
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
11
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค.2566 [10:18:46]
738
12
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มี.ค.2566 [15:33:46]
728
13
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 มี.ค.2566 [11:13:43]
729
14
กลุ่มบริหารวิชาการ
734
15
กลุ่มบริหารวิชาการ
2 มี.ค.2566 [11:38:20]
727
16
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ.2566 [16:20:37]
736
17
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
18
กลุ่มบริหารวิชาการ
729
19
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.พ.2566 [12:18:28]
727
20
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.พ.2566 [12:25:36]
729
21
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ.2566 [12:16:40]
729
22
กลุ่มบริหารวิชาการ
730
23
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 ก.พ.2566 [16:19:33]
725
24
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
14 ก.พ.2566 [13:18:46]
729
25
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.พ.2566 [17:23:41]
725
26
กลุ่มบริหารวิชาการ
725
27
กลุ่มบริหารวิชาการ
726
28
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.พ.2566 [15:29:48]
724
29
กลุ่มบริหารวิชาการ
725
30
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
727
31
กลุ่มบริหารวิชาการ
724
32
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 ก.พ.2566 [14:39:19]
727
33
กลุ่มบริหารวิชาการ
726
34
กลุ่มบริหารวิชาการ
725
35
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
726
36
กลุ่มบริหารวิชาการ
727
37
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
731
38
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
727
39
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
16 ม.ค.2566 [13:17:43]
727
40
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 ม.ค.2566 [18:14:31]
728
จำนวนทั้งหมด 673 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 736 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence