โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 และบุคลากรครูที่ไม่มีวันขาดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย
ครูที่ไม่มีวันลา

ชื่อ-สกุล ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.นายนพรัตน์  ทองแสง ฝ่ายบริหาร
2.นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทักษิณกานนท์ วิทยาศาสตร์
3.นายเจริญ  สุทธิอาคาร วิทยาศาสตร์
4.นายศุภกฤต  จันทรา วิทยาศาสตร์
5.สิบเอกปิยะวัฒน์  พันธะมาเปรมสิริ คณิตศาสตร์
6.นางสุวดี  สดแสนรัตน์ ภาษาต่างประเทศ
7.นายสุริยา  วันหนา ภาษาต่างประเทศ
8.ว่าที่ร้อยโทธัชชัย  ธนูทอง ภาษาต่างประเทศ
9.นางสาวนภาพร  ชนะชัย ภาษาต่างประเทศ
10.นางจิราพร  สังข์นุ่ม ภาษาต่างประเทศ
11.นางสาววรรณวิมล  บัวงาม ภาษาไทย
12.นายวีระยุทธ  หลงกุล ภาษาไทย
13.นางสุภาณี  ลาสา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
14.นางสมใจ  วิบูลกิจธนากร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15.ว่าที่พ.ต.นพรัตน์  วัฒนสิงห์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
16.นางลำเพย  เรืองคำ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
17.นางจีรพา  คำเสนาะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
18.นายประกอบกิจ  สุนันท์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
19.นายสุวิจักขณ์  ศรีทาบ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20.นางวันเพ็ญ  พรมสอน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
21.นางวาสนา  เกษียร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22.นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23.นางสุพัตรา  ทองปน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24.นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25.นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26.นายจรูณย์  พรมสีใหม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27.นางสุดาพร  เจริญพร สุขศึกษาพลศึกษา
28.นายมุณี  ธานี ศิลปะ
29.นางสาวนิรมล  อินทร์โสม ศิลปะ

บุคลากรดีเด่น

ลำดับที่ ประเภท/กลุ่มสาระ ชื่อ-สกุล ผู้ได้รับคัดเลือก
1 ผู้อำนวยการ นายนพรัตน์ ทองแสง
2 รองผู้อำนวยการ นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา
3 ภาษาไทย ว่าที่ร้อยโทธัชชัย  ธนูทอง
4 ภาษาต่างประเทศ นางจุฑารัตน์  มุขมณีบุญเฉลียว
5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางวันเพ็ญ  พรมสอน
6 คณิตศาสตร์ นายสถาพร  เหมะนัค
7 วิทยาศาสตร์ นางพรทิพย์  วิริยแต้สกุล
8 ศิลปะ นายสมรชัย วรรณพงศ์
9 สุขศึกษา นางสุดาพร เจริญพร
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางกาญจนา สกุลพอง
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาววรรณี เหลืองศรีสุข
12 ครูจิตอาสา นายหิรัณย์ นรมาศ
13 ลูกจ้างประจำ นางมณฑิรา สุภา
14 ครูจ้างสอน นายองอาสน์ ศิริเวช
15 สนับสนุนการสอน นางสาวชญาพร สายแวว

กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 29 ม.ค.2562 [14:31:38]
จำนวนชม :203 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ...(457)

ดร.องอาจ จูมสีมา  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผลก...(250)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 นำคณะกรรมการบริหารโรงเรีย...(193)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ในวันพ...(196)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา...(193)

วันที่ 16 มกราคม 2563  ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบช่อดอกไม้แล...(198)

ประมวลภาพบรรยากาศการตอนรับท่าน ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เ...(227)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั...(190)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นศูนย์ในการนำเสนอผล...(191)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสน...(198)

นายสุรพล ทางทอง รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และนายโกเมน ตาน้อย หัวหน้างานบุคคลและหั...(194)

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงาน “ผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้าชาวฟ้าแดง (ลือคำหาญฯ) ครั้งที่ 3 ประจำปี...(196)

การประชุมเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าชาวลือคำหาญ ปี 2562 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สพม เขต 29 ...(191)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและตัวแทนบุคลาก...(190)

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำตัวแทนผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษ...(194)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 32 คน | เมื่อวานนี้ : 328 คน | เดือนนี้:7,007คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,007 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560