รายนามผู้บริจาค จำนวนเงิน(บาท)
นางคนึงนิจ บุญเนื้อ 100.000.00
ผอ.นพรัตน์ ทองแสง 23.999.00
รองประทีบ กระจายพันธ์ 10.000.00
รองสุระพล ทางทอง 10.000.00
พ่อบุญมี 10.000.00
นักเรียน ม. 3/10 8.219.00
นักเรียน ม. 3/7 5.240.00
คุณปัทมาพร ไชยนา 5.000.00
หจก.พิภพค้าไม้ (คุณพิสมัย องค์สถาพร) 5.000.00
คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ 5.000.00