รายนามผู้บริจาค วันเดือนปี (บาท)
นางคนึงนิจ บุญเนื้อ 02/21/2017 100.000.00
ผอ.นพรัตน์ ทองแสง 02/21/2017 23.999.00
พ่อบุญมี 02/24/2017 10.000.00
รองประทีบ กระจายพันธ์ 02/21/2017 10.000.00
รองสุระพล ทางทอง 03/24/2017 10.000.00
นักเรียน ม. 3/10 02/23/2017 8.219.00
นักเรียน ม. 3/7 02/23/2017 5.240.00
คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ 02/21/2017 5.000.00
คุณปัทมาพร ไชยนา 02/21/2017 5.000.00
หจก.พิภพค้าไม้ (คุณพิสมัย องค์สถาพร) 03/21/2017 5.000.00