ชื่อ สกุล: 
นางกาญจนา สกุลพอง
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มงาน
[คณะทำงานกลุ่ม]
นางจุฑารัตน์ มุขมณี บุญเฉลียว
นางพิสมัย บึงไกร
นางพรพิมล สิมาพันธ์
นางสาวบุญเรือง คำโฮม
นายสุริยา วันหนา
นายแดน คลังทอง