ชื่อ สกุล: 
นายกิตติศักดิ์ คำสามารถ
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้