ชื่อ สกุล: 
ว่าที่ พ.ต.นพรัตน์ วัฒนสิงห์
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตำแหน่ง: 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน