ชื่อ สกุล: 
นายประกอบกิจ สุนันท์
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. ศษ.ม.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้