ชื่อ สกุล: 
นางสาวนฤดี สีแสง
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. ศษ.ม.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ