ชื่อ สกุล: 
นายโกเมน ตาน้อย
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
วิทยาศาสตร์