ชื่อ สกุล: 
นางทิพวรรณ พรมแก้ว
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
ภาษาไทย
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ