ชื่อ สกุล: 
นายสถาพร เหมะนัด
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ