ชื่อ สกุล: 
นางวาสนา เกษียร
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. กศ.ม.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี