ชื่อ สกุล: 
นางสาวรัชนี ราตรี
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. ป.บัณฑิต
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ