ชื่อ สกุล: 
นางพิสมัย บึงไกร
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
ภาษาต่างประเทศ