ชื่อ สกุล: 
นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ.
วิทยฐานะ: 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: 
ศิลปะ
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มสาระฯศิลปะ