ชื่อ สกุล: 
รองฯสุระพล ทางทอง
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ., ศษ.ม.
วิทยฐานะ: 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
[หัวหน้ากลุ่มงาน]
สินทรัพย์และพัสดุ
นายเจริญ สุทธิอาคาร
บุคคล
นางชุลีพร วสุธาดา
สวัสดิการ
นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
นโยบายและแผน
นายโกเมน ตาน้อย
การเงิน การบัญชี
ระดมทรัพย์
นางสาวธันยนันท์ กาทอง
ยานพาหนะ
นายกนกณัฏฐภูมิ รัตนภู