ชื่อ สกุล: 
รองฯประทีป กระจายพันธ์
วุฒิการศึกษา: 
กศ.บ., ศษ.ม.
วิทยฐานะ: 
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
[หัวหน้ากลุ่มงาน]
ส่งเสริมประชาธิปไตย
นางสาวปิยะนุช เรือนเจริญ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ว่าที่พันตรีนพรัตน์ วัฒนสิงห์
ป้องกันยาเสพติด
นายประทีป กระจายพันธ์
สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวพนิดา วงศ์สมบัติ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นางณัชชานิษฐ์ เดชาวงศ์ ณ อยุธยา
แนะแนวและสวัสดิการนักเรียน
นางกนิษฐา ลุนพรหม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เครือข่ายผู้ปกครอง
นางเอื้องฟ้า สุนันท์
จราจรและรักษาความปลอดภัย
นายมงคล วิลามาส