รายละเอียด

ประเภท :
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หัวข้อ :
[งานทะเบียนวัดผล] บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียน
รายละเอียด :

[งานทะเบียนวัดผล] บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียน

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
8 เม.ย.2561 [14:21:09]
จำนวนอ่าน :
125 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

[ 10 เม.ย.2563 [18:54:12]]- แนวทางการจัดทำแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 .. ( อ่าน : 102 )
[ 18 ก.พ.2563 [18:59:16]]- ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark และรายชื่อนักเรียนเพื่อกรอกผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 .. ( อ่าน : 199 )
[ 30 ม.ค.2563 [10:42:54]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจการส่งแแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 248 )
[ 20 ม.ค.2563 [08:56:18]]- ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการรายบุคคล ( Individaul Develovment Plan) ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 332 )
[ 19 ธ.ค.2562 [06:22:26]]- เครื่องมือนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 .. ( อ่าน : 188 )
[ 14 พ.ย.2562 [12:10:50]]- ตารางสอนครู/ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 1,324 )
[ 13 พ.ย.2562 [11:05:12]]- ประชาสัมพันธ์การแข่่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แต่ละคณะสี ส่งรายชื่อนักกรีฑา - แต่ละคณะสี ดังแบบฟอร์มที่กำหนดให้ดังนี้ .. ( อ่าน : 646 )
[ 6 พ.ย.2562 [10:51:00]]- รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 File Excell (อัพเดท 6 พ.ย. 2562) .. ( อ่าน : 363 )
[ 28 ต.ค.2562 [10:23:17]]- บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.29 กลุ่ม 4 .. ( อ่าน : 156 )
[ 29 ส.ค.2562 [10:09:21]]- เอกสารส่วนหน้า ตรวจการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (9-13 ก.ย.2562) .. ( อ่าน : 380 )
[ 7 ส.ค.2562 [14:22:29]]- ร่างเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 251 )
[ 19 ก.ค.2562 [18:35:35]]- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2561 .. ( อ่าน : 198 )
[ 28 มิ.ย.2562 [14:07:38]]- แบบฟอร์มการดำเนินการเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู .. ( อ่าน : 549 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:43:51]]- รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 File Excell (อัพเดท 17 มิ.ย. 2562) .. ( อ่าน : 712 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:40:02]]- ผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ .. ( อ่าน : 334 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:25:03]]- แบบประเมิน การทบทวนความรู้รายวิชาฟิสิกส์ เพื่อเตรียมสอบ o-net และ PAT 2 วันที่ 19 มิ.ย.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 14 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:23:53]]- แบบประเมิน การทบทวนความรู้รายวิชาเคมี เพื่อเตรียมสอบ o-net และ PAT 2 วันที่ 19 มิ.ย.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 325 )
[ 29 พ.ค.2562 [10:26:15]]- แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 50 )
[ 28 พ.ค.2562 [13:58:01]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 848 )
[ 20 พ.ค.2562 [16:43:49]]- ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงล่าสุด 17 พ.ค.2562 (เริ่มใช้ 21 พ.ค.2562) .. ( อ่าน : 32 )
[ 20 พ.ค.2562 [12:52:07]]- ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงล่าสุด ( เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562 ) .. ( อ่าน : 659 )
[ 17 พ.ค.2562 [15:22:41]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 1/2562 .. ( อ่าน : 4 )
[ 15 พ.ค.2562 [05:57:32]]- แบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 5 )
[ 20 มี.ค.2562 [10:30:16]]- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 .. ( อ่าน : 295 )
[ 20 มี.ค.2562 [09:51:18]]- แบบฟอร์มรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 269 )
[ 20 มี.ค.2562 [09:47:33]]- แบบฟอร์มเขียนแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 .. ( อ่าน : 288 )
[ 28 ธ.ค.2561 [11:29:17]]- สรุปข้อมูลสถิติผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.29(กลุ่ม4)+ระดับภาค+ระดับชาติ (ตั้งแต่ปี 2558-2561 ) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 1,012 )
[ 28 ธ.ค.2561 [11:01:04]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานแผนงานโครงการ (ปรับปรุงล่าสุด 28 ธ.ค.2561) .. ( อ่าน : 1,003 )
[ 25 ธ.ค.2561 [23:30:46]]- ผลคะแนนโอเน็ต ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่านคิด คุณลักษณะ และสมรรถนะ ประกอบการเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 10 มกราคม 2562 .. ( อ่าน : 358 )
[ 18 ธ.ค.2561 [07:01:57]]- แบบสอบถามความต้องการเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 378 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 302 คน | เมื่อวานนี้ : 331 คน | เดือนนี้:14,322คน | เดือนที่ผ่านมา  : 14,322 คน |ปีนี้  : 65,542 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560