รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
กำหนดการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
รายละเอียด :

กำหนดการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 

**********************************************************************************

เวลา

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม/ ผู้รับผิดชอบ

๐๗.๔๐

คณะกรรมการประเมินฯเดินทางมาถึงประตูโรงเรียนฯ

คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา   ครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและนักเรียน  ต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ บริเวณหน้าอาคารโสตทัศนศึกษา  (นักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน  ตัวแทนนักเรียน ตั้งแถวสองข้างต้อนรับ)

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายต้อนรับ

ครูและบุคลากร

ฝ่ายยานพาหนะและจราจร

นักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน

 

๐๗.๔๕

 

ผู้แทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

ผู้แทนนักเรียนผูกผ้าขาวม้า /มอบมาลัยกร พร้อมชมการแสดงชุด “ฟ้อนมาลัยผ้าขาวม้า”

ฝ่ายต้อนรับ  นักเรียนตัวแทน

ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายการแสดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ฝ่ายการแสดง 

๐๗.๕๐-๐๘.๑๕

 

เชิญคณะกรรมการฯ ไปที่อาคารโดมเอนกประสงค์ กิจกรรมเคารพธงชาติ

โดยฝ่ายบริหารและแขกผู้มีเกียรติ 

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

๐๘.๒๐-๐๘.๔๐

เชิญคณะกรรมการไหว้พระ และสักการะเจ้าพ่อลือคำหาญ

( ดุริยางค์รออยู่ที่หน้าเจ้าพ่อลือคำหาญ )

ฝ่ายต้อนรับ  นักเรียนตัวแทน

สภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

๐๘.๕๐

วงดุริยางค์บรรเลงนำคณะกรรมการไปอาคารโสตทัศนศึกษา

( ก่อนขึ้นอาคารโสต ให้เปิดเพลงมหาฤกษ์ )

ฝ่ายการแสดง

๐๘.๕๕-๐๙.๐๕

พิธีถวายพระพร เปิดกรวย  อ่านบทอาเศียรวาท  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  ฝ่ายสถานที่  

๐๙.๑๐

การแสดงรำโคมเทียน (ขณะเดินเข้าอาคารโสตทัศนศึกษา)และการร้องเพลงประสานเสียงบนเวที

ฝ่ายการแสดง

๐๙.๒๐

นักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ (ภาษาอังกฤษ ,ภาษาญี่ปุ่น ,ภาษาจีน ,ภาษาเยอรมัน ,ภาษาลาว ,ภาษาไทย)

ฝ่ายพิธีการ

 

๐๙.๒๐- ๐๙.๓๐

การแสดงต้อนรับโดยวงโปงลาง การแสดงชุดรำดอกบัวและรำตังหวาย

ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายการแสดง 

๐๙.๓๐-๐๙.๓๕

เชิญประธานกรรมการฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

๐๙.๓๕ -๐๙.๔๕

-นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี,

-นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการ สพม.๒๙ ,

-นายจีระชัย ไกรกังวาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ

-พระมหา ดร.วิไลศักดิ์  ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดแสนสุข

กล่าวสัมโมทนียกถา

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

ฝ่ายปฏิคม

๐๙.๔๕-๐๙.๕๐

นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบลำต้อนรับคณะกรรมการ

ฝ่ายพิธีการ

๐๙.๕๐ -๐๙.๕๕

แนะนำแขกผู้มีเกียรติและบุคลากรที่มาร่วมรับการประเมินฯ

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

 

๐๙.๕๕ -๑๐.๐๕

ประธานกรรมการฯ  แนะนำคณะกรรมการฯ ชี้แจงแนวทางการประเมิน

คณะกรรมการประเมินฯ

๑๐.๐๕-๑๐.๒๐

นายนพรัตน์  ทองแสง  เชิญคณะกรรมการชม “วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชทาน”

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร  ฝ่ายวีดีทัศน์

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

๑๐.๒๐– ๑๐.๔๐

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เชิญคณะกรรมการประเมินเอกสารหลักฐาน, สัมภาษณ์ และตรวจสภาพจริงในการดำเนินงานทั้ง ๕ ด้าน (ภายในอาคารโสตทัศนศึกษา)

คณะกรรมการทั้ง ๕ ด้าน

มัคคุเทศน์น้อย

๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๐

เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

๑๐.๕๐-๑๑.๐๐

 เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๑.๐๐-๑๑.๑๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ

 

๑๑.๑๐-๑๑.๒๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๑๑.๒๐-๑๑.๓๐

เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑๑.๓๐-๑๑.๔๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑๑.๔๐-๑๑.๕๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

๑๑.๕๐-๑๒.๐๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

๑๒.๐๐-๑๒.๕๐

นำคณะกรรมการ รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารโสตทัศนศึกษา       - การแสดงวงวิน , การแสดงรำวง

- การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์(ใกล้รุ่ง)ประกอบจินตลีลา

 -การแสดงวงโปงลาง( เปิดวงลำเพลิน)

 -การแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง  ,การแสดงหมอลำลูกทุ่ง

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร ฝ่ายปฏิคม 

ฝ่ายการแสดง

 

๑๒.๕๐-๑๓.๐๐

การตั้งแถวต้อนรับคณะกรรมการ (ถนนอาคาร ๑ และอาคาร

๒ ถือธงประดับ๒ด้าน)

นักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายจราจรฯ

๑๓.๐๐

คณะครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมกันที่อาคารโดมอนกประสงค์

บุคลากรที่เสร็จสิ้นภารกิจจากซุ้มต่างๆ

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕

เยี่ยมชมนิทรรศการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้อิเลคทรอนิกส์

งานห้องสมุด 

๑๓.๒๐-๑๔.๐๐

เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ณ ห้องศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มัคคุเทศน์น้อย

๑๓.๕๐

การตั้งแถวต้อนรับคณะกรรมการ( ถนนอาคาร ๓ ถือธงประดับ๒ด้าน)

นักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายจราจรฯ

๑๔.๐๕

นำคณะกรรมการ ไปที่อาคารโดมอเนกประสงค์ /เชิญคณะกรรมการ

บนเวที

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

๑๔.๑๐- ๑๖.๐๐

- ขบวนแห่สดุดีเจ้าพ่อลือคำหาญ

ฝ่ายการแสดง  ฝ่ายพิธีการ

 

- ขบวนแห่ฮ้องโฮมขวัญ

- ขบวนเกิดแต่อุบล

- บาสโลบ

- TO be Number  One

- อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

- ศาสตร์พระราชา

- เชียร์ลีดเดอร์

- มาร์ชโรงเรียนลือคำหาญ

- ลำล่องขอบคุณ

ฝ่ายการแสดง  ฝ่ายพิธีการ

พิธีกร ฝ่ายปฏิคม

๑๖.๐๐– ๑๖.๒๐

ประธานกรรมการฯ กล่าวสรุปและให้ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

๑๖.๒๐-๑๖.๒๕

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกล่าวขอบคุณคณะกรรมการและมอบของที่ระลึก

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

ฝ่ายต้อนรับ

๑๖.๓๐

 

-นำส่งคณะกรรมการ (ตั้งแถวส่งคณะกรรมการโดยนักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน )

-เสร็จสิ้นการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายยานพาหนะ

นักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน

 

 

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
6 ม.ค.2562 [12:46:55]
จำนวนอ่าน :
133 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

2 ก.ค.2567 [15:41:04]- ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2567 .. ( อ่าน : 2,266 )
24 พ.ค.2567 [12:34:25]- ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 27 พค.2567 .. ( อ่าน : 5,766 )
24 พ.ค.2567 [12:27:34]- ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 27 พค.2567 .. ( อ่าน : 2,891 )
19 พ.ค.2567 [12:38:34]- ลงทะเบียนเลือกชุมนุมตามความสนใจ ประจำปีการศึกษา2567 โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ ​​​​​​​ระหว่างวันที่ 20-22  พฤษภาคม  2567  .. ( อ่าน : 438 )
13 พ.ค.2567 [17:25:21]- ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มใช้ 16 พค.2567 ( ฉบับที่ 2 ปรับปรุง ม.4 ม.5 และ ม.6) .. ( อ่าน : 1,308 )
12 พ.ค.2567 [16:14:20]- ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 556 )
12 พ.ค.2567 [16:11:09]- ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มใช้ 16 พค.2567 .. ( อ่าน : 530 )
12 พ.ค.2567 [15:50:40]- ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มใช้ 16 พค.2567 .. ( อ่าน : 2,378 )
11 พ.ค.2567 [13:59:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 .. ( อ่าน : 392 )
2 เม.ย.2567 [00:00:01]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่นการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ​​​​​​​ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 10,463 )
28 มี.ค.2567 [00:00:01]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 14,296 )
27 มี.ค.2567 [00:00:01]- ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 16,343 )
21 มี.ค.2567 [10:04:21]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 8,486 )
21 มี.ค.2567 [09:46:09]- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภทความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 7,776 )
20 มี.ค.2567 [11:38:24]- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติประเภทความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 10,010 )
6 มี.ค.2567 [16:19:17]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ( รอบที่ 2 ) .. ( อ่าน : 9,651 )
6 มี.ค.2567 [16:17:25]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ( รอบที่ 2 ) .. ( อ่าน : 89 )
6 มี.ค.2567 [08:53:06]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย .. ( อ่าน : 144 )
4 มี.ค.2567 [12:16:41]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 6,409 )
4 มี.ค.2567 [12:14:50]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 2,305 )
27 ก.พ.2567 [14:21:05]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 2,857 )
23 ก.พ.2567 [12:43:44]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 81 )
16 ก.พ.2567 [14:55:05]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) .. ( อ่าน : 2,655 )
16 ก.พ.2567 [14:54:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 1,631 )
18 ม.ค.2567 [12:58:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป .. ( อ่าน : 5 )
9 ม.ค.2567 [10:30:06]- ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 150 )
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]- ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 25-28 ธ.ค.2566 .. ( อ่าน : 22 )
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างว้นที่ 18-19 ธ.ค.2566 .. ( อ่าน : 203 )
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับทดสอบวัดความฤนัด (TGAT และ TPAT) ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 74 )
17 พ.ย.2566 [13:48:27]- แนวปฏิบัติของนักเรียน โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .. ( อ่าน : 67 )
  ดูข่าวทั้งหมดว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 735 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence