รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
กำหนดการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
รายละเอียด :

กำหนดการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 

**********************************************************************************

เวลา

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม/ ผู้รับผิดชอบ

๐๗.๔๐

คณะกรรมการประเมินฯเดินทางมาถึงประตูโรงเรียนฯ

คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา   ครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและนักเรียน  ต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ บริเวณหน้าอาคารโสตทัศนศึกษา  (นักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน  ตัวแทนนักเรียน ตั้งแถวสองข้างต้อนรับ)

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายต้อนรับ

ครูและบุคลากร

ฝ่ายยานพาหนะและจราจร

นักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน

 

๐๗.๔๕

 

ผู้แทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

ผู้แทนนักเรียนผูกผ้าขาวม้า /มอบมาลัยกร พร้อมชมการแสดงชุด “ฟ้อนมาลัยผ้าขาวม้า”

ฝ่ายต้อนรับ  นักเรียนตัวแทน

ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายการแสดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ฝ่ายการแสดง 

๐๗.๕๐-๐๘.๑๕

 

เชิญคณะกรรมการฯ ไปที่อาคารโดมเอนกประสงค์ กิจกรรมเคารพธงชาติ

โดยฝ่ายบริหารและแขกผู้มีเกียรติ 

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

๐๘.๒๐-๐๘.๔๐

เชิญคณะกรรมการไหว้พระ และสักการะเจ้าพ่อลือคำหาญ

( ดุริยางค์รออยู่ที่หน้าเจ้าพ่อลือคำหาญ )

ฝ่ายต้อนรับ  นักเรียนตัวแทน

สภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

๐๘.๕๐

วงดุริยางค์บรรเลงนำคณะกรรมการไปอาคารโสตทัศนศึกษา

( ก่อนขึ้นอาคารโสต ให้เปิดเพลงมหาฤกษ์ )

ฝ่ายการแสดง

๐๘.๕๕-๐๙.๐๕

พิธีถวายพระพร เปิดกรวย  อ่านบทอาเศียรวาท  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  ฝ่ายสถานที่  

๐๙.๑๐

การแสดงรำโคมเทียน (ขณะเดินเข้าอาคารโสตทัศนศึกษา)และการร้องเพลงประสานเสียงบนเวที

ฝ่ายการแสดง

๐๙.๒๐

นักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ (ภาษาอังกฤษ ,ภาษาญี่ปุ่น ,ภาษาจีน ,ภาษาเยอรมัน ,ภาษาลาว ,ภาษาไทย)

ฝ่ายพิธีการ

 

๐๙.๒๐- ๐๙.๓๐

การแสดงต้อนรับโดยวงโปงลาง การแสดงชุดรำดอกบัวและรำตังหวาย

ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายการแสดง 

๐๙.๓๐-๐๙.๓๕

เชิญประธานกรรมการฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

๐๙.๓๕ -๐๙.๔๕

-นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี,

-นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการ สพม.๒๙ ,

-นายจีระชัย ไกรกังวาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ

-พระมหา ดร.วิไลศักดิ์  ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดแสนสุข

กล่าวสัมโมทนียกถา

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

ฝ่ายปฏิคม

๐๙.๔๕-๐๙.๕๐

นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบลำต้อนรับคณะกรรมการ

ฝ่ายพิธีการ

๐๙.๕๐ -๐๙.๕๕

แนะนำแขกผู้มีเกียรติและบุคลากรที่มาร่วมรับการประเมินฯ

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

 

๐๙.๕๕ -๑๐.๐๕

ประธานกรรมการฯ  แนะนำคณะกรรมการฯ ชี้แจงแนวทางการประเมิน

คณะกรรมการประเมินฯ

๑๐.๐๕-๑๐.๒๐

นายนพรัตน์  ทองแสง  เชิญคณะกรรมการชม “วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชทาน”

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร  ฝ่ายวีดีทัศน์

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

๑๐.๒๐– ๑๐.๔๐

นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เชิญคณะกรรมการประเมินเอกสารหลักฐาน, สัมภาษณ์ และตรวจสภาพจริงในการดำเนินงานทั้ง ๕ ด้าน (ภายในอาคารโสตทัศนศึกษา)

คณะกรรมการทั้ง ๕ ด้าน

มัคคุเทศน์น้อย

๑๐.๔๐ - ๑๐.๕๐

เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

๑๐.๕๐-๑๑.๐๐

 เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๑.๐๐-๑๑.๑๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ

 

๑๑.๑๐-๑๑.๒๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๑๑.๒๐-๑๑.๓๐

เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑๑.๓๐-๑๑.๔๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑๑.๔๐-๑๑.๕๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

๑๑.๕๐-๑๒.๐๐

เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

๑๒.๐๐-๑๒.๕๐

นำคณะกรรมการ รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารโสตทัศนศึกษา       - การแสดงวงวิน , การแสดงรำวง

- การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์(ใกล้รุ่ง)ประกอบจินตลีลา

 -การแสดงวงโปงลาง( เปิดวงลำเพลิน)

 -การแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง  ,การแสดงหมอลำลูกทุ่ง

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร ฝ่ายปฏิคม 

ฝ่ายการแสดง

 

๑๒.๕๐-๑๓.๐๐

การตั้งแถวต้อนรับคณะกรรมการ (ถนนอาคาร ๑ และอาคาร

๒ ถือธงประดับ๒ด้าน)

นักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายจราจรฯ

๑๓.๐๐

คณะครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมกันที่อาคารโดมอนกประสงค์

บุคลากรที่เสร็จสิ้นภารกิจจากซุ้มต่างๆ

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕

เยี่ยมชมนิทรรศการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้อิเลคทรอนิกส์

งานห้องสมุด 

๑๓.๒๐-๑๔.๐๐

เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ณ ห้องศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มัคคุเทศน์น้อย

๑๓.๕๐

การตั้งแถวต้อนรับคณะกรรมการ( ถนนอาคาร ๓ ถือธงประดับ๒ด้าน)

นักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายจราจรฯ

๑๔.๐๕

นำคณะกรรมการ ไปที่อาคารโดมอเนกประสงค์ /เชิญคณะกรรมการ

บนเวที

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

๑๔.๑๐- ๑๖.๐๐

- ขบวนแห่สดุดีเจ้าพ่อลือคำหาญ

ฝ่ายการแสดง  ฝ่ายพิธีการ

 

- ขบวนแห่ฮ้องโฮมขวัญ

- ขบวนเกิดแต่อุบล

- บาสโลบ

- TO be Number  One

- อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

- ศาสตร์พระราชา

- เชียร์ลีดเดอร์

- มาร์ชโรงเรียนลือคำหาญ

- ลำล่องขอบคุณ

ฝ่ายการแสดง  ฝ่ายพิธีการ

พิธีกร ฝ่ายปฏิคม

๑๖.๐๐– ๑๖.๒๐

ประธานกรรมการฯ กล่าวสรุปและให้ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

๑๖.๒๐-๑๖.๒๕

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกล่าวขอบคุณคณะกรรมการและมอบของที่ระลึก

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

ฝ่ายต้อนรับ

๑๖.๓๐

 

-นำส่งคณะกรรมการ (ตั้งแถวส่งคณะกรรมการโดยนักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน )

-เสร็จสิ้นการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ฝ่ายพิธีการ พิธีกร

ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายยานพาหนะ

นักศึกษาวิชาทหาร สภานักเรียน

 

 

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
6 ม.ค.2562 [12:46:55]
จำนวนอ่าน :
370 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

26 พ.ค.2565 [09:39:30]- ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย .. ( อ่าน : 77 )
18 พ.ค.2565 [12:11:08]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย .. ( อ่าน : 55 )
18 พ.ค.2565 [10:06:13]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .. ( อ่าน : 79 )
16 พ.ค.2565 [10:50:34]- ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  ( ฉบับปรับปรุงล่าสุด ) เริ่มใช้ 17 พ.ค.2565 .. ( อ่าน : 1,189 )
13 พ.ค.2565 [09:34:32]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ .. ( อ่าน : 141 )
13 พ.ค.2565 [07:54:45]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สัปดาห์ที่ 2) .. ( อ่าน : 210 )
6 พ.ค.2565 [15:30:55]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 151 )
6 พ.ค.2565 [11:47:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 11,000 บาท. .. ( อ่าน : 193 )
6 พ.ค.2565 [10:34:53]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 378 )
4 พ.ค.2565 [15:53:29]- ตารางเรียน/ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565) .. ( อ่าน : 1,117 )
3 พ.ค.2565 [15:17:55]- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 171 )
3 พ.ค.2565 [07:36:42]- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,418 )
28 เม.ย.2565 [09:16:47]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ .. ( อ่าน : 196 )
21 เม.ย.2565 [12:14:47]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย .. ( อ่าน : 370 )
19 เม.ย.2565 [13:02:01]- รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ .. ( อ่าน : 379 )
19 เม.ย.2565 [12:38:27]- รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ .. ( อ่าน : 334 )
18 เม.ย.2565 [12:30:58]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ .. ( อ่าน : 376 )
8 เม.ย.2565 [14:24:18]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย .. ( อ่าน : 359 )
7 เม.ย.2565 [11:21:41]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 468 )
4 เม.ย.2565 [13:50:55]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 444 )
4 เม.ย.2565 [13:49:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 404 )
31 มี.ค.2565 [07:00:00]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภท ห้องเรียนปกติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 705 )
30 มี.ค.2565 [08:27:47]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภท ห้องเรียนปกติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,685 )
25 มี.ค.2565 [12:54:53]- ประกาศโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ  .. ( อ่าน : 1,386 )
25 มี.ค.2565 [12:53:49]- ประกาศโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ  .. ( อ่าน : 1,381 )
21 มี.ค.2565 [16:22:28]- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนออนไลน์ .. ( อ่าน : 1,590 )
13 มี.ค.2565 [14:04:52]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 .. ( อ่าน : 1,387 )
11 มี.ค.2565 [07:00:00]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม. 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,484 )
10 มี.ค.2565 [07:00:00]- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม. 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,401 )
1 มี.ค.2565 [14:48:50]- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : (GP) ปีการศึกษา 2565 .. ( อ่าน : 1,371 )
  ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 113 คน | เมื่อวานนี้ : 209 คน | เดือนนี้:484คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,298 คน |ปีนี้  : 70,030 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence