รายละเอียด

ประเภท :
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หัวข้อ :
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 File Excell (อัพเดท 17 มิ.ย. 2562)
รายละเอียด :

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 อัพเดท 17 มิ.ย. 2562

[ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน File Excell ]

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
26 มิ.ย.2562 [11:43:51]
จำนวนอ่าน :
560 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

[ 6 พ.ย.2562 [10:51:00]]- รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 File Excell (อัพเดท 6 พ.ย. 2562) .. ( อ่าน : 82 )
[ 28 ต.ค.2562 [10:23:17]]- บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.29 กลุ่ม 4 .. ( อ่าน : 71 )
[ 29 ส.ค.2562 [10:09:21]]- เอกสารส่วนหน้า ตรวจการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (9-13 ก.ย.2562) .. ( อ่าน : 219 )
[ 7 ส.ค.2562 [14:22:29]]- ร่างเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 167 )
[ 19 ก.ค.2562 [18:35:35]]- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2561 .. ( อ่าน : 104 )
[ 28 มิ.ย.2562 [14:07:38]]- แบบฟอร์มการดำเนินการเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู .. ( อ่าน : 352 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:43:51]]- รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 File Excell (อัพเดท 17 มิ.ย. 2562) .. ( อ่าน : 561 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:40:02]]- ผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ .. ( อ่าน : 229 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:25:03]]- แบบประเมิน การทบทวนความรู้รายวิชาฟิสิกส์ เพื่อเตรียมสอบ o-net และ PAT 2 วันที่ 19 มิ.ย.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 234 )
[ 26 มิ.ย.2562 [11:23:53]]- แบบประเมิน การทบทวนความรู้รายวิชาเคมี เพื่อเตรียมสอบ o-net และ PAT 2 วันที่ 19 มิ.ย.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 213 )
[ 29 พ.ค.2562 [10:26:15]]- แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 566 )
[ 28 พ.ค.2562 [13:58:01]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 586 )
[ 20 พ.ค.2562 [16:43:49]]- ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงล่าสุด 17 พ.ค.2562 (เริ่มใช้ 21 พ.ค.2562) .. ( อ่าน : 16 )
[ 20 พ.ค.2562 [12:52:07]]- ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุงล่าสุด ( เริ่มใช้ 21 พฤษภาคม 2562 ) .. ( อ่าน : 360 )
[ 17 พ.ค.2562 [15:22:41]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 1/2562 .. ( อ่าน : 2 )
[ 15 พ.ค.2562 [05:57:32]]- แบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 .. ( อ่าน : 1 )
[ 20 มี.ค.2562 [10:30:16]]- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 .. ( อ่าน : 199 )
[ 20 มี.ค.2562 [09:51:18]]- แบบฟอร์มรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 184 )
[ 20 มี.ค.2562 [09:47:33]]- แบบฟอร์มเขียนแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 .. ( อ่าน : 193 )
[ 28 ธ.ค.2561 [11:29:17]]- สรุปข้อมูลสถิติผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.29(กลุ่ม4)+ระดับภาค+ระดับชาติ (ตั้งแต่ปี 2558-2561 ) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 888 )
[ 28 ธ.ค.2561 [11:01:04]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานแผนงานโครงการ (ปรับปรุงล่าสุด 28 ธ.ค.2561) .. ( อ่าน : 884 )
[ 25 ธ.ค.2561 [23:30:46]]- ผลคะแนนโอเน็ต ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่านคิด คุณลักษณะ และสมรรถนะ ประกอบการเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 10 มกราคม 2562 .. ( อ่าน : 270 )
[ 18 ธ.ค.2561 [07:01:57]]- แบบสอบถามความต้องการเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 .. ( อ่าน : 270 )
[ 15 พ.ย.2561 [15:39:05]]- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Logbook โรงเรียน (ปรับปรุงล่าสุด 15 พ.ย.2561) .. ( อ่าน : 249 )
[ 17 ต.ค.2561 [13:53:30]]- แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมและข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 .. ( อ่าน : 387 )
[ 17 ต.ค.2561 [13:49:07]]- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 .. ( อ่าน : 226 )
[ 16 ต.ค.2561 [09:33:30]]- ดาวน์โหลดตารางสอนครู/ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 .. ( อ่าน : 14 )
[ 12 ก.ย.2561 [12:19:20]]- คู่มือการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด้วยโปรแกรม AMSS และ SMSS .. ( อ่าน : 247 )
[ 27 ส.ค.2561 [13:43:39]]- สรุปผลการประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายงานการสอน วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารโสตทัศนศึกษ .. ( อ่าน : 185 )
[ 26 ส.ค.2561 [13:04:19]]- เอกสารการดำเนินการจัดทำ Logbook และ PLC อบรมระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.2561 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 โดยวิทยากร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง .. ( อ่าน : 885 )
  ดูข่าวทั้งหมด

กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 8 คน | เมื่อวานนี้ : 201 คน | เดือนนี้:2,796คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,304 คน |ปีนี้  : 74,007 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560