รายละเอียด

ประเภท :
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หัวข้อ :
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียด :

ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
-----------------------------------------------------------------
           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ โรงเรียนจึงประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสอดคล้องกับแนวนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ดังนี้
           ๑. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบOn-line , On-hand , On-demand หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียนในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
           ๒. ครูผู้สอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามตารางเรียน โดยปรับการจัดการเรียนการสอนเน้นให้เรียนเรื่องที่ต้องรู้และเรื่องที่ควรรู้ ลดการบ้าน การทดสอบและงดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อลดความเครียดของนักเรียน
           ๓. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน ตามรูปแบบหรือช่องทางการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนกำหนด
           ๔. ขอความร่วมมือข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ศบค.อุบลราชธานี
           ๕. งดใช้สถานที่ในบริเวณโรงเรียนเพื่อออกกำลังกายและทำกิจกรรมอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนขอให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙(COVID-๑๙) และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และติดตามข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากมีสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตามสถานการณ์ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
           ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ลิงค์ดาวน์โหลด :
ดาวน์โหลด
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
16 ก.ค.2564 [12:52:52]
จำนวนอ่าน :
10 ครั้ง.
  Back 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

2 ก.ค.2567 [15:41:04]- ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ค.2567 .. ( อ่าน : 2,300 )
24 พ.ค.2567 [12:34:25]- ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 27 พค.2567 .. ( อ่าน : 5,816 )
24 พ.ค.2567 [12:27:34]- ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 27 พค.2567 .. ( อ่าน : 2,901 )
19 พ.ค.2567 [12:38:34]- ลงทะเบียนเลือกชุมนุมตามความสนใจ ประจำปีการศึกษา2567 โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ ​​​​​​​ระหว่างวันที่ 20-22  พฤษภาคม  2567  .. ( อ่าน : 440 )
13 พ.ค.2567 [17:25:21]- ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มใช้ 16 พค.2567 ( ฉบับที่ 2 ปรับปรุง ม.4 ม.5 และ ม.6) .. ( อ่าน : 1,309 )
12 พ.ค.2567 [16:14:20]- ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 556 )
12 พ.ค.2567 [16:11:09]- ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มใช้ 16 พค.2567 .. ( อ่าน : 532 )
12 พ.ค.2567 [15:50:40]- ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มใช้ 16 พค.2567 .. ( อ่าน : 2,380 )
11 พ.ค.2567 [13:59:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 .. ( อ่าน : 392 )
2 เม.ย.2567 [00:00:01]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่นการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ​​​​​​​ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 10,511 )
28 มี.ค.2567 [00:00:01]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 14,327 )
27 มี.ค.2567 [00:00:01]- ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 16,400 )
21 มี.ค.2567 [10:04:21]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ .. ( อ่าน : 8,540 )
21 มี.ค.2567 [09:46:09]- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติประเภทความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 7,805 )
20 มี.ค.2567 [11:38:24]- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติประเภทความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 10,029 )
6 มี.ค.2567 [16:19:17]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ( รอบที่ 2 ) .. ( อ่าน : 9,693 )
6 มี.ค.2567 [16:17:25]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ( รอบที่ 2 ) .. ( อ่าน : 99 )
6 มี.ค.2567 [08:53:06]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย .. ( อ่าน : 144 )
4 มี.ค.2567 [12:16:41]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 6,432 )
4 มี.ค.2567 [12:14:50]- ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 2,331 )
27 ก.พ.2567 [14:21:05]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 2,858 )
23 ก.พ.2567 [12:43:44]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 .. ( อ่าน : 81 )
16 ก.พ.2567 [14:55:05]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) .. ( อ่าน : 2,655 )
16 ก.พ.2567 [14:54:25]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : GP) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ .. ( อ่าน : 1,631 )
18 ม.ค.2567 [12:58:11]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป .. ( อ่าน : 5 )
9 ม.ค.2567 [10:30:06]- ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 .. ( อ่าน : 150 )
19 ธ.ค.2566 [10:14:58]- ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 25-28 ธ.ค.2566 .. ( อ่าน : 22 )
14 ธ.ค.2566 [15:19:17]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างว้นที่ 18-19 ธ.ค.2566 .. ( อ่าน : 203 )
4 ธ.ค.2566 [12:21:19]- ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับทดสอบวัดความฤนัด (TGAT และ TPAT) ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ .. ( อ่าน : 74 )
17 พ.ย.2566 [13:48:27]- แนวปฏิบัติของนักเรียน โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 .. ( อ่าน : 67 )
  ดูข่าวทั้งหมดว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 252 คน | เมื่อวานนี้ : 815 คน | เดือนนี้:11,304คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 116,708 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence