ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อสกุล
ห้อง
เลขที่
กลุ่มที่เลือก
รหัสวิชาที่เลือก
รายวิชาที่เลือก
ครูผู้สอน
00001
29613
นายนวธร ชาตะเคน
1
1
1
-
-
-
00002
29657
นายธนกิตต์ บุญศรี
1
2
1
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
00003
29705
นายปฐมพงษ์ ทองแดง
1
3
1
ว32284
การเขียนเว็บด้วย HTML
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
00004
29709
นายภุมรินทร์ อภิวงศ์
1
4
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00005
29739
นายชวรินทร์ เจริญศรี
1
5
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00006
29745
นายปะติพล สวัสดี
1
6
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00007
29751
นายมนัสนันท์ กิจงาม
1
7
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00008
29756
นายเจตนิพัฒน์ พิมพ์ประจิตร์
1
8
1
ว32284
การเขียนเว็บด้วย HTML
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
00009
29785
นายธนาวุฒิ กันฟัก
1
9
1
-
-
-
00010
29971
นายธนกฤต สุมาลี
1
10
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00011
29973
นายนิติกร บุตรจันทร์
1
11
1
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
00012
29979
นายสุเมธ มาลุน
1
12
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00013
30086
นายนันทภพ ยืนยิ่ง
1
13
1
ว32284
การเขียนเว็บด้วย HTML
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
00014
32148
นายทักษ์ดนัย สิงชารี
1
14
1
ว32284
การเขียนเว็บด้วย HTML
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
00015
32149
นายพนาวัฒน์ หาระสาร
1
15
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00016
29629
นางสาวคีตภัทร์ เลขะสันต์
1
16
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00017
29649
นางสาวอุดมทิพย์ ขุวงษา
1
17
1
ส30221
สิทธิมนุษยชน
นางสาวจารุวรรณ คำประเสริฐ
00018
29671
นางสาวกนกนิภา สุทธิบุตร
1
18
1
ส30221
สิทธิมนุษยชน
นางสาวจารุวรรณ คำประเสริฐ
00019
29684
นางสาวพัชราภรณ์ ภาระคุณ
1
19
1
ส30221
สิทธิมนุษยชน
นางสาวจารุวรรณ คำประเสริฐ
00020
29691
นางสาวศศิประภา แก้ววงษา
1
20
1
-
-
-
00021
29724
นางสาวธัญรัตน์ สุวรรณกูฏ
1
21
1
ญ30235
วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นน่ารู้
นายทาดาชิ มิมะ
00022
29766
นางสาวปัญญาพร พ้นโศรก
1
22
1
ง30220
งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น
นายจรูณย์ พรมสีใหม่
00023
29767
นางสาวพรนภา บุญแถม
1
23
1
ญ30233
คำศัพท์แสลงภาษาญี่ปุ่น
นางสาวชนกพร สุบินดี
00024
29768
นางสาวพรนรี ทองรักษ์
1
24
1
-
-
-
00025
29802
นางสาวแก้วเกล้า บุญช่วย
1
25
1
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
00026
29897
นางสาวฐิติพร เงินมั่น
1
26
1
ญ30233
คำศัพท์แสลงภาษาญี่ปุ่น
นางสาวชนกพร สุบินดี
00027
29905
นางสาวปวีณา ลาสิงห์หาญ
1
27
1
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
00028
29906
นางสาวปิยพัชร ปัทมจินดา
1
28
1
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
00029
29936
นางสาวกฤติยานี บัวเขียว
1
29
1
-
-
-
00030
29939
นางสาวธิดารัตน์ เงินมั่น
1
30
1
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
00031
29951
นางสาวพรมพร คำโสภา
1
31
1
-
-
-
00032
29960
นางสาวสิริธิดา แสงงาม
1
32
1
-
-
-
00033
29991
นางสาวแพรวา ทิพย์ภิบาล
1
33
1
-
-
-
00034
29999
นางสาวสุทัศนีย์ ปัดไธสง
1
34
1
พ30251
ตะกร้อลอดบ่วง
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี แห่งธรรม
00035
30074
นางสาวธัญวรัตน์ ศรีรักษา
1
35
1
ง30280
งานมาลัย
นางรัชดา วิลามาศ
00036
30097
นางสาวกัญญาวีร์ ศรีพันธ์
1
36
1
-
-
-
00037
30110
นางสาวภัคจิรา โชปัญญา
1
37
1
-
-
-
00038
30925
นางสาวจิดาภา พรมผล
1
38
1
ท30213
วรรณคดีมรดก
นางลักขณา ไชยรัตน์
00039
31632
นางสาวสิริวิมล โสภะบุญ
1
39
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00040
32150
นางสาวกันติชา ศิลา
1
40
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00041
32151
นางสาวนันธิญา แก้วชนะ
1
41
1
ส30221
สิทธิมนุษยชน
นางสาวจารุวรรณ คำประเสริฐ
00042
32152
นางสาวเบญจวรรณ เกษสร
1
42
1
ว32284
การเขียนเว็บด้วย HTML
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
00043
32153
นางสาวปรัชญา พรมไพร
1
43
1
ญ30233
คำศัพท์แสลงภาษาญี่ปุ่น
นางสาวชนกพร สุบินดี
00044
32154
นางสาวอรวรา เนยชัย
1
44
1
ญ30233
คำศัพท์แสลงภาษาญี่ปุ่น
นางสาวชนกพร สุบินดี
00045
29608
นายชัยนรินทร์ ภูกาล
2
1
1
-
-
-
00046
29611
นายธนภัทร ผังดี
2
2
1
-
-
-
00047
29665
นายภูมินทร์ นามวา
2
3
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00048
29696
นายจารุพงศ์ อัครมยุราพงศ์
2
4
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00049
29707
นายพีระเดช ผุสิงห์
2
5
1
ว32288
การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี AR
นางสาวอุทุมพร เทียมทัศน์
00050
29744
นายนัทธพงษ์ แพงศรี
2
6
1
ส30221
สิทธิมนุษยชน
นางสาวจารุวรรณ คำประเสริฐ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 447 คน.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ออกแบบและพัฒนาโดย
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Email
: narongwit@lukhamhan.ac.th FB : /iteesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 0 คน | เมื่อวานนี้ : 0 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 0 คน |ปีนี้  : 0 คน |
เริ่มใช้งาน :  23 พ.ค.2564