ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  
ตั้งอยู่เลขที่  37  หมู่ที่  11  ถนนสถลมาร์ค  ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34190  
สหวิทยาเขต 5  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 
โทรสาร 0- 4532- 2964                 
e-mail: luschool53@gmail.com  
website: lukhamhan.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อที่ 41 ไร่ 99.4 ตารางวา
มีเขตพื้นที่บริการ 7 ตำบล  ประกอบด้วย

  • ตำบลแสนสุข
  • ตำบลเมืองศรีไค
  • ตำบลสระสมิง
  • ตำบลโนนโหนน
  • ตำบลคูเมือง
  • ตำบลท่าลาด
  • และตำบลโคกก่อง (อำเภอสำโรง)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยดำริของ ดร.ก่อ สวัสดิพานิช
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยใช้อาคารเก่าของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ซึ่งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวารินธรรมกิตติกา” ตามนามเจ้าคุณธรรมกิตติกา
นายอำเภอคนแรกของอำเภอวารินชำราบ

ต่อมา นายเจริญ ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้น ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ”
โดยใช้นามเจ้าพ่อลือคำหาญ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนักรบในสมัยพระวอ พระตาและเป็นผู้ก่อตั้งอำเภอคำน้ำแซบ
(อำเภอวารินชำราบในปัจจุบัน)

ในปีการศึกษา 2519 จัดชั้นเรียนเป็น 25 ห้องเรียน ทำให้ห้องเรียนไม่พอ จึงได้แยกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอยู่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้ย้ายนักเรียน
ทั้งหมดมาเรียนรวมกัน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน เลขที่ 37 หมู่ 11 บ้านคำแสนราช ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
ในปีการศึกษา 2558 จัดชั้นเรียนเป็น 12-12-12 / 12-12-12
รวมทั้งหมด 72 ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,983 คน 
มีครู 136 คน
โดยมีนายนพรัตน์ ทองแสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คนปัจจุบัน

Back 

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 357 คน | เมื่อวานนี้ : 311 คน | เดือนนี้:9,917คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,243 คน |ปีนี้  : 119,944 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence