ฐานข้อมูลงานวิจัยครู
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจัย
กลุ่มสาระฯ
ปี
1
กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ
นางสาวธันยนันท์ กาทอง
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
2560
2
การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ติด 0 ร. มส. ม6/2 ปีการศึกษา 2560
นางกนิษฐา ลุนพรหม
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
2560
3
การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.ลือคำหาญวารินชำราบ
นางสาววรรณี  เหลืองศรีสุข
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
2560
4
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการหลบเรียน
นางบุษบา  บึงล้อม
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
2560
5
รายงานการวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน วิชาแนะแนว ม.1
นายสวรรค์พร  อาษารักษ์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
2560
6
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนด้านการมีวินัยและความรับผิดชอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
นางสาวน้ำเพชร  ไกรสรสวัสดิ์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
2560
7
แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ เรื่อง วรรณศิลป์
นายภุชงค์ กำแมด
ภาษาไทย
2560
8
การวิเคราะห์วรรณคดีนิราศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวบุญเรือง คำโฮม
ภาษาไทย
2560
9
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ว่าที่ร้อยโทธัชชัย   ธนูทอง
ภาษาไทย
2560
10
แบบฝึกทักษะพัฒนาการแต่งกลอน
นางกนกนันทน์   บานชื่น
ภาษาไทย
2560
11
การพัฒนาการอ่านตีความ แปลความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2560
นางสาวนภาพร  ชนะชัย
ภาษาไทย
2560
12
การพัฒนาทักษะการพูด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางเพชรา  พึ่งเพ็ง
ภาษาไทย
2560
13
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
นางทิพวรรณ   พรมแก้ว 
ภาษาไทย
2560
14
การพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพด้วยชุดฝึก
นางสุภาภรณ์  ทางทอง
ภาษาไทย
2560
15
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นางลักขณา   ไชยรัตน์
ภาษาไทย
2560
16
แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง คำและแบบสร้างของคำ
นางเกศินี   พุทธศรี
ภาษาไทย
2560
17
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของสื่อประเภทต่างๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางกมลพรรณ  โสมรักษ์
ภาษาไทย
2560
18
การประเมินหลักสูตรวิชา ท 30209 หลักภาษาไทย
นายวีระยุทธ  หลงกุล
ภาษาไทย
2560
19
การพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสุภาณี  ลาสา
ภาษาไทย
2560
20
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวสุวภัทร  คูณภาค
ภาษาไทย
2560
21
การพัฒนาลายมือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางศิริกานต์ ศรีไหม 
ภาษาไทย
2560
22
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุกัญญา  รัสมี
ภาษาไทย
2560
23
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวนวัตลักษณ์  รักพรม
ภาษาไทย
2560
24
การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้STAD
นางรัชดาพร   ประกอบกิจ
คณิตศาสตร์
2560
25
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
นางยุภา นิยมวงศ์
คณิตศาสตร์
2560
26
ชุดฝึกทักษะเรื่องลำดับอนุกรม
นายณัฐพงศ์  พรมลี
คณิตศาสตร์
2560
27
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องลำดับและอนุกรม
นางนิชาภา ธนูทอง
คณิตศาสตร์
2560
28
เรื่องลำดับเลขอนันต์ ม.6
นางนุสรา บุษสระเกษ
คณิตศาสตร์
2560
29
รายงานการใช้แผนแบบฝึกเลขยกกำลัง
นายอังกูร   บุญมาลี
คณิตศาสตร์
2560
30
รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวยุวดี  ศรีสมบูรณ์
คณิตศาสตร์
2560
31
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
นางบุญส่ง   สาคะศุภฤกษ์
คณิตศาสตร์
2560
32
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางเนาวรัตน์  โพธิ์ศิริ
คณิตศาสตร์
2560
33
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณและการหารจำนวนเต็ม
นายสถาพร   เหมะนัค
คณิตศาสตร์
2560
34
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการวัดม.2
นางกิตติมา  จินนารัตน์ 
คณิตศาสตร์
2560
35
การส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดชั้นสูงโดยใช้โปรแกรม GSP
นางศิริวรรณ  คลังทอง
คณิตศาสตร์
2560
36
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องตรีโกณมิติประบุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางวัลธนีย์   มีโชติ
คณิตศาสตร์
2560
37
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ ชั้นม.6
นายเชษฐา  เสาเวียง
คณิตศาสตร์
2560
38
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทัม
นางสาวศิลาณี  ธนะรุ่ง
คณิตศาสตร์
2560
39
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
นายแดน  คลังทอง
คณิตศาสตร์
2560
40
การพัฒนาแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางพลอยนรินทร์  จันทร์ชนะ
คณิตศาสตร์
2560
41
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายประสาน  มืดภา
คณิตศาสตร์
2560
42
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการวัด
ส.อ.ปิยะวัฒน์ พันธะเปรมศิริ
คณิตศาสตร์
2560
43
วิจัยเรื่องการท่องสูตรคูณ
นายเกรียงไกร  โสมรักษ์
คณิตศาสตร์
2560
44
การพัฒนาแบบฝึกเรื่องพหุนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางปาณิสรา  พุฒวันดี
คณิตศาสตร์
2560
45
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3
นางปิยากร  นามเสถียร
คณิตศาสตร์
2560
46
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม
นายเอกภาพ วิจิตรเชื้อ
คณิตศาสตร์
2560
47
การแก้ปัญหาการเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับชั้น ม.6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
นายสำเภา    พรหมลา
วิทยาศาสตร์
2560
48
แบบฝึกทักษะเพื่อการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ม.5
นางโสภา ศิริชัยวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์
2560
49
การติดตามการแก้ไขผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
นายโกเมน ตาน้อย
วิทยาศาสตร์
2560
50
การศึกษาเจตคติของนักเรียนในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้น ม.4
นางสาวนฤดี  สีแสง
วิทยาศาสตร์
2560
51
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
นางสาวนวลหงษ์  ชาดดา
วิทยาศาสตร์
2560
52
การศึกษาเจตคติของนักเรียนในการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาฟิสิกส์อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางวนา คำอุดม
วิทยาศาสตร์
2560
53
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 5 เรื่องเคมีอินทรีย์ ด้วยชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวพรทิพย์  เมืองแก้ว
วิทยาศาสตร์
2560
54
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดการสอน ม.3
นายสมเจต   บุญดก
วิทยาศาสตร์
2560
55
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่องโลกและทรัพยากรธรรมชาติ
นางสุพรรณี   บุญดก
วิทยาศาสตร์
2560
56
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การคำนวณ ม.5 ในวิชาฟิสิกส์ เรื่องการหักเหของคลื่นกล
นางพัชรี   สุขยิ่ง
วิทยาศาสตร์
2560
57
การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อการเรียนรู้รูปร่างโมเลกุลด้วย Model Foam ม.4
นางปิยะนุช  สืบสม
วิทยาศาสตร์
2560
58
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ม.4
นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
วิทยาศาสตร์
2560
59
การพัฒนาการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นสื่อการเรียนรู้
นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
วิทยาศาสตร์
2560
60
เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสัมพันธ์
นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท์
วิทยาศาสตร์
2560
61
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
นายมงคล  วิลามาศ
วิทยาศาสตร์
2560
62
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยเทคนิค POE เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
นายเจริญ  สุทธิอาคาร
วิทยาศาสตร์
2560
63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ม.5
นางเอื้องฟ้า สุนันท์
วิทยาศาสตร์
2560
64
การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา ว30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายเชนทร์  ผางนินธนกุล
วิทยาศาสตร์
2560
65
การแก้ปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
นายนิกร  สายเชื้อ
วิทยาศาสตร์
2560
66
การสำรวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา โลก ดาราศาสตร์
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทักษิณกานนท์
วิทยาศาสตร์
2560
67
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว30141
นางดวงจันทร์  เตียตระกูล
วิทยาศาสตร์
2560
68
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยใช้แนวคิด Trip Rip Model
นางสาววนิดา  กัญกาญจนะ
วิทยาศาสตร์
2560
69
การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง โมล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
นายศตภิษัช  ไกรษี
วิทยาศาสตร์
2560
70
การพัฒนาชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายศุภกฤต  จันทรา
วิทยาศาสตร์
2560
71
การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ วิชาการย่อยอาหารและการสืบพันธุ์ของสัตว์ ชั้น ม.5
นางพรรทิพา  วงศ์จันทร์
วิทยาศาสตร์
2560
72
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นม.3
นางพรทิพย์ วิริยแต้สกุล
วิทยาศาสตร์
2560
73
 - 
นางณัชชานิษฐ์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
วิทยาศาสตร์
2560
74
 - 
นายเถกิงศักดิ์  ศรีศิลป์
วิทยาศาสตร์
2560
75
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาตร์ด้วยทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาตร์
จ.ส.อ.หญิงนุจนาท  ศรีวงษา
วิทยาศาสตร์
2560
76
 - 
นางสาวนิศากร  แสงนิล
วิทยาศาสตร์
2560
77
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
นางสมใจ วิบูลกิจธนากร
สังคมศึกษาฯ
2560
78
การพัฒนาพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียน ม.3/5 โดยใช้วิธีการเสริมแรง
นางลำเพย เรืองคำ
สังคมศึกษาฯ
2560
79
การแก้ปัญหาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้นม.1
นางพิมพ์วิมล  พลภูมิชัย
สังคมศึกษาฯ
2560
80
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในตนเอง ของนักเรียน ม.2
นางนิลวรรณ สีชนะ
สังคมศึกษาฯ
2560
จำนวนทั้งหมด 147 รายการ
1 2


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 737 คน | เมื่อวานนี้ : 756 คน | เดือนนี้:10,489คน | เดือนที่ผ่านมา  : 17,785 คน |ปีนี้  : 115,893 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence