โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1  ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวน  49 รายการ  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน  

สาขาฟิสิกส์  จำนวน  3  รายการ  ร่วมเข้าค่ายฟิสิกส์  จำนวน 2 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

ห้อง

สาขาที่ 1

สาขาที่ 2

1

นางสาวรมณ  วรรณชากร

ม.4/11

ฟิสิกส์ (ศูนย์ รร.ลือคำหาญฯ)

-

2

นายภรดร  บุญโต

ม.5/12

ฟิสิกส์ (ศูนย์ รร.ลือคำหาญฯ)

-

3

นายปองภพ  ด้ามทอง

ม.4/12

ฟิสิกส์ (ศูนย์ รร.ลือคำหาญฯ)

*คณิตศาสตร์

               สาขาเคมี  จำนวน  5  รายการ  ร่วมเข้าค่ายเคมี  จำนวน  4 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

ห้อง

สาขาที่ 1

สาขาที่ 2

1

นางสาวมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์

ม.4/12

เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

2

นางสาวชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ

ม.4/12

เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

คณิตศาสตร์

3

นางสาวอิสรีย  จรรยาสุทธิววงศ์

ม.4/12

เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

คณิตศาสตร์(ศูนย์ รร.เบ็ญจะมะมหาราช)

4

นายรชฏ  ไกรษี

ม.5/12

เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

-

5

นายณัฐนันท์  มิตรตระกูล

ม.5/12

เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

*คณิตศาสตร์

               สาขาชีววิทยา  จำนวน  10  รายการ  ร่วมเข้าค่ายชีววิทยา จำนวน 9 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

ห้อง

สาขาที่ 1

สาขาที่ 2

1

นายปรเมศวร์  กลางมงคล

ม.4/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

2

นายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร

ม.4/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

3

นางสาวนิจชยา  ตรีผลา

ม.4/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

4

นางสาวจิรภัญญา  บุญนำ

ม.4/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

5

นางสาววันเดือนเต็ม   ปราณี

ม.5/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

6

นายเขมกร  เชื้อลี

ม.5/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

7

นางสาวธิดารัตน  ศรีสมบูรณ์

ม.5/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

8

นางสาวญาณิศา  พิมพ์หาญ

ม.5/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

9

นางสาวสิริยากร  พิริยะกิจไพบูลย์

ม.5/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

-

10

นางสาวมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์

ม.4/12

ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

*เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

 

               สาขาดาราศาสตร์  ม.ต้น จำนวน  1  คน

ที่

ชื่อ-สกุล

ห้อง

สาขาที่ 1

สาขาที่ 2

1

เด็กหญิงปวรา เครือวงษา

ม.2/10

ดาราศาสตร์  ม.ต้น

 

               สาขาดาราศาสตร์  ม.ปลาย จำนวน  11  รายการ  ร่วมเข้าค่ายดาราศาสตร์จำนวน 10 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

ห้อง

สาขาที่ 1

สาขาที่ 2

1

นางสาวสุชาดา  จันทร์ส่อง

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

2

นางสาวอักษราภัค  กระแสโสม

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

3

นายกฤษตินันท์  โตรรัตน์

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

4

นายสกล  ธนบริคณห์

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

5

นางสาวธนพร  ชมพู

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

6

นางสาวศุภนิดา  ภูมิทา

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

7

นางสาวศตนันท์  มณีวงษ์

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

8

นางสาวพรหมพร  แสงพันธุ์

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

9

นางสาววิภาพร  จักษุมา

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

10

นางสาวพิรกานต์  ต่วนค่ำ

ม.4/12

ดาราศาสตร์

-

11

นางสาววิมลศิกานต์  สีคำ

ม.4/12

ดาราศาสตร์

*คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

               สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน  7 รายการ  ร่วมเข้าค่ายคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

ห้อง

สาขาที่ 1

สาขาที่ 2

1

เด็กชายภูมิ  คลังทอง

ม.3/11

คณิตศาสตร์(ศูนย์ รร.เบ็ญจะมะมหาราช)

-

2

นายปองภพ  ด้ามทอง

ม.4/12

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์ (ศูนย์ รร.ลือคำหาญฯ)

3

นายพีรดลย์  รากแก่น

ม.4/12

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

4

นางสาวอทิรา  วิเศษสุทธิ์

ม.4/12

คณิตศาสตร์(ศูนย์ รร.เบ็ญจะมะมหาราช)

-

5

นายณัฐนันท์  มิตรตระกูล

ม.5/12

คณิตศาสตร์

เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

6

นางสาวชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ

ม.4/12

คณิตศาสตร์

*เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

7

นางสาวอิสรีย  จรรยาสุทธิววงศ์

ม.4/12

คณิตศาสตร์(ศูนย์ รร.เบ็ญจะมะมหาราช

*เคมี (ศูนย์ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

               สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน  12 รายการ  ร่วมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์  จำนวน 9 คน

ที่

ชื่อ-สกุล

ห้อง

สาขาที่ 1

สาขาที่ 2

1

นายพงศ์ประวีณ  รัตนศรี

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

2

นายธรรมฤทธิ์  ผิวทน

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

3

นายนราธร  ศรีค้อ

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

4

นางสาวธิติยาพร  ศรีคำ

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

5

นางสาวปลายฟ้า  สายสุ้ย

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

6

นางสาววิมลศิกานต์  สีคำ

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

ดาราศาสตร์

7

นางสาวนฤชา  สุวรรณ์

ม.5/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

8

นางสาววรรณพร  แสนทวีสุข

ม.5/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

9

นางสาวพัชราภา  สินธุประสิทธิ์

ม.5/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

10

นายวีระพัฒน์  ท่อนจันทร์

ม.4/10

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

-

11

นายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

*ชีววิทยา (ศูนย์ รร. อำนาจเจริญ)

12

นายพีรดลย์  รากแก่น

ม.4/12

คอมพิวเตอร์(ศูนย์ รร.เตรียมอุดมฯ)

*คณิตศาสตร์

               หมายเหตุ  นายวีระพัฒน์  ท่อนจันทร์  ไม่ได้ตอบรับการเข้าค่าย

กลุ่ม :
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
16 พ.ย.2561 [14:26:19]
จำนวนชม :
545 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 689 คน | เมื่อวานนี้ : 100 คน | เดือนนี้:100คน | เดือนที่ผ่านมา  : 16,305 คน |ปีนี้  : 38,190 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence