รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน    
1.  นายสมานจิต    ภิรมย์รื่น รักษาการตำแหน่งครูใหญ่   พ.ศ. 2517
2.  นายประดิษฐ์    ศรีวรมาศ       ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2517 – 2530
3.  นายพิชัย  มุขสมบัติ        ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530 – 2534
4.  นายวิเชียร  วรรณพงศ์      ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 – 2537
5.  นายไสว  ทีปวัฒน์    ผู้อำนวยการ   พ.ศ. 2537 – 2539
6.  นายเชียร  ศิลนะชัย         ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 – 2541
7.  นายสมจิต  บุตรทองทิม    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2547
8.  นายสันต์ชัย  พุทธบุญ        ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 – 2552  
9.  นายสุวรรณ โลมะรัตน์       ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 – 2554
10.  นายพิทยา  รักพรหม        ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 – 2555
11.  นายสุวิน  ทองสุข             ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 – 2558
12.  นายนพรัตน์  ทองแสง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 - 2562
13. ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
Back 

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 162 คน | เมื่อวานนี้ : 291 คน | เดือนนี้:6,243คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 97,051 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence