รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลำดับที่ ชื่อสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมานจิต ภิรมย์รื่น รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2517
2 นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ พ.ศ.2517-2530
3 นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530-2534
4 นายวิเชียร วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-2537
5 นายไสว ทีปวัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2539
6 ดร.เชียร ศิลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2541
7 นายสมจิต บุตรทองทิม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2547
8 นายสันต์ชัย พุทธบุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547-2552
9 นายสุรพล ทางทอง รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน พ.ศ. 2552-2553
10 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553
11 นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554-1 กันยายน 2554
12 นายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการ พ.ศ.2555-30 กันยายน 2555
13 นายสุวิน ทองสุข ผู้อำนวยการ พ.ศ.2555-30 กันยายน 2558
14 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการ พ.ศ.255-30 กันยายน 2562
15 ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการ พ.ศ.2562-30 กันยายน 2566
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการ พ.ศ.2566-ปัจจุบัน
Back ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 109 คน | เมื่อวานนี้ : 885 คน | เดือนนี้:12,866คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 82,082 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence