รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลำดับที่ ชื่อสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมานจิต ภิรมย์รื่น รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2517
2 นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ พ.ศ.2517-2530
3 นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530-2534
4 นายวิเชียร วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-2537
5 นายไสว ทีปวัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2539
6 ดร.เชียร ศิลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2541
7 นายสมจิต บุตรทองทิม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2547
8 นายสันต์ชัย พุทธบุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547-2552
9 นายสุรพล ทางทอง รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน พ.ศ. 2552-2553
10 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553
11 นายสุวรรณ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554-1 กันยายน 2554
12 นายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการ พ.ศ.2555-30 กันยายน 2555
13 นายสุวิน ทองสุข ผู้อำนวยการ พ.ศ.2555-30 กันยายน 2558
14 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการ พ.ศ.255-30 กันยายน 2562
15 ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการ พ.ศ.2562-30 กันยายน 2566
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการ พ.ศ.2566-ปัจจุบัน
Back 


ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
เพลงมาร์ชลือคำหาญ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 235 คน | เมื่อวานนี้ : 594 คน | เดือนนี้:3,395คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,293 คน |ปีนี้  : 164,063 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence