รายงานผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 21 ก.ค.2565)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ( 14 ส.ค.2564)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ( 1 พ.ค.2564)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 ( 28 มี.ค.2563)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 ( 28 มี.ค.2563)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 17 พ.ค.2562)
กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 3 ปีการศึกษา (2559-2560-2561) ( 1 เม.ย.2562)
กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 3 ปีการศึกษา (2559-2560-2561) ( 1 เม.ย.2562)
การเปรียบเที่ยบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของ สพม.29 ( 1 เม.ย.2562)
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน TOP O-NET ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน ( 31 มี.ค.2562)
ประกาศเลขที่นั่งสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ( 31 ม.ค.2562)
ประกาศเลขที่นั่งสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ( 31 ม.ค.2562)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เรียงตามคะแนนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มวิชาเปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดังภาค และระดับประเทศ ( 3 เม.ย.2561)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เรียงตามคะแนนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มวิชาเปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดังภาค และระดับประเทศ ( 3 เม.ย.2561)
ผลคะแนนการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่6 ( 30 ต.ค.2560)
 
จำนวนทั้งหมด: 15 รายการ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 358 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence