รายงานผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 21 ก.ค.2565)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อบอจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ( 14 ส.ค.2564)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ( 1 พ.ค.2564)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 ( 28 มี.ค.2563)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ปีการศึกษา 2562 ( 28 มี.ค.2563)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 17 พ.ค.2562)
กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 3 ปีการศึกษา (2559-2560-2561) ( 1 เม.ย.2562)
กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 3 ปีการศึกษา (2559-2560-2561) ( 1 เม.ย.2562)
การเปรียบเที่ยบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของ สพม.29 ( 1 เม.ย.2562)
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน TOP O-NET ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน ( 31 มี.ค.2562)
ประกาศเลขที่นั่งสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ( 31 ม.ค.2562)
ประกาศเลขที่นั่งสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ( 31 ม.ค.2562)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เรียงตามคะแนนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มวิชาเปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดังภาค และระดับประเทศ ( 3 เม.ย.2561)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เรียงตามคะแนนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มวิชาเปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดังภาค และระดับประเทศ ( 3 เม.ย.2561)
ผลคะแนนการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่6 ( 30 ต.ค.2560)
 
จำนวนทั้งหมด: 15 รายการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 652 คน | เมื่อวานนี้ : 821 คน | เดือนนี้:10,295คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,403 คน |ปีนี้  : 97,914 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence