คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


      

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

1. ดร.องอาจ จูมสีมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ประธาน

2. นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กรรมการ

3. นายธวัฒชัย กุคำวงษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

กรรมการ

4. นายวีระชัย มณีพิมพ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

กรรมการ

5. นางสาวดัสรี ครองยุติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กรรมการ

6. นายมงคล  วิลามาศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

กรรมการ

7. นางจุฬาลักษณ์ ชูกำแพง

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กรรมการ

8.นางเอื้องฟ้า สุนันท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กรรมการ

9. นายธนะรัตน์ วิทยาขาว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

10.นางสาวลำเพย โชติการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการ

11.นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ

กรรมการ

12. นางทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กรรมการ

13. นายเกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กรรมการ

14. นางรัชดา  วิลามาศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กรรมการ

15. นางสาวเอื้อมพร ธานี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กรรมการ

16. นายเชษฐา เสาเวียง

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

กรรมการ

17.นายมุณี ธานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กรรมการและเลขานุการ


ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นายธวัฒชัย กุคำวงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 350 คน | เมื่อวานนี้ : 465 คน | เดือนนี้:9,499คน | เดือนที่ผ่านมา  : 11,090 คน |ปีนี้  : 121,585 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence