วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
      ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2566)
********************************
วิสัยทัศน์
                     
            โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ   ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  เปิดโลกสากล    สร้างคนคุณภาพ  สู่มาตรฐานสังคมยุค 4.0

 

พันธกิจ          

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสังคมยุค 4.0
  2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย และภูมิใจและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง 
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาทุกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ   เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้   สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

            นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม   พร้อมกับศักยภาพของพลโลกในศตวรรษที่ 21

Back 

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 180 คน | เมื่อวานนี้ : 262 คน | เดือนนี้:5,478คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,361 คน |ปีนี้  : 96,286 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence