โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างต่อเนื่อง


 เพื่อสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพชั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งจะมีการคัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีศักยภาพและความสามารถจากมหาวิทยาลัยและจากภายนอก พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะตามระดับมาตรฐานโลก (world class standard) ให้เทียบเท่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้และทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัยชั้นสูงในอนาคต 

โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 4 รุ่น เป็นจำนวนเกือบ 120 คน ซึ่งทางโครงการของเราได้สนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติโดยได้รับเหรียญรางวัลเป็นจำนวนมาก

อาทิ รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง จากงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10 จัดโดยโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน MYSCE2021 จัดโดยประเทศมาเลเซีย รางวัล Engineering Honorable Mention Awards และ 3rd Engineering Awards จากงาน INSPO2021 จัดโดยประเทศตุรกี รางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน GYSTB2021 จัดโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดงจากงาน IYSA2021 จัดโดยประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ นายปรเมศวร กลางมงคล นักเรียน ม.6 รุ่น 4 ยังได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยืนยันว่า “SCiUS  UBU” ความสำเร็จที่สร้างได้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://siamrath.co.th/

กลุ่ม :
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
20 ธ.ค.2564 [10:59:42]
จำนวนชม :
119 ครั้ง.
  Back

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.องอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

เพลงมาร์ชโรงเรียน
กิจกรรมแยกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
เอกสารดาวน์โหลดตามกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
เว็บไซต์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
สมาชิก Login
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
 
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 23 คน | เมื่อวานนี้ : 178 คน | เดือนนี้:3,245คน | เดือนที่ผ่านมา  : 7,128 คน |ปีนี้  : 79,919 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence