โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ผลงานความภาคภูมิใจของเรา

ภาพประกอบ :
รายละเอียด :

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างต่อเนื่อง


 เพื่อสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพชั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งจะมีการคัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีศักยภาพและความสามารถจากมหาวิทยาลัยและจากภายนอก พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะตามระดับมาตรฐานโลก (world class standard) ให้เทียบเท่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้และทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัยชั้นสูงในอนาคต 

โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 4 รุ่น เป็นจำนวนเกือบ 120 คน ซึ่งทางโครงการของเราได้สนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติโดยได้รับเหรียญรางวัลเป็นจำนวนมาก

อาทิ รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง จากงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10 จัดโดยโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน MYSCE2021 จัดโดยประเทศมาเลเซีย รางวัล Engineering Honorable Mention Awards และ 3rd Engineering Awards จากงาน INSPO2021 จัดโดยประเทศตุรกี รางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน GYSTB2021 จัดโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดงจากงาน IYSA2021 จัดโดยประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ นายปรเมศวร กลางมงคล นักเรียน ม.6 รุ่น 4 ยังได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยืนยันว่า “SCiUS  UBU” ความสำเร็จที่สร้างได้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://siamrath.co.th/

กลุ่ม :
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
วันที่ประกาศ :
20 ธ.ค.2564 [10:59:42]
จำนวนชม :
560 ครั้ง.
  Back

   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 861 คน | เมื่อวานนี้ : 699 คน | เดือนนี้:11,981คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 81,197 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence