โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค นายปรเมศวร์ กลางมงคล วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


กำหนดการประเมิน


รายชื่อแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน
ลำดับที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
2 พระมหา ดร.วิไลศักดิ์ ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัแสนสุข
ผู้แทนองค์กรศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
3 นายพิทยา รักพรหม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
4 นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
5 ดร.บุญเพ็ง สืบพา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
6 พลโทชุมพล กากแก้ว อดีตรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
7 พลตรีพิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
8 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
9 นายทรงกลด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุข
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
10 นางเขมารักษ์ กาบยุบล ประธานชมรมอดีตครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ผู้แทนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
11 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
12 อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13 ผศ.ร.อ.วราวุธ ผลานันต์ ประธานชมรมอุบลรักดนตรีไทย
14 ดร.ประนอม แซ่จึง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการโครงการ วมว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการโครงการ วมว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 ร.ท.สวัสดิ์ วงศ์ใหญ่ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
17 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
18 ดร.จิรา รังกา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
19 นางสาวประยงค์ศรี พูนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
20 นางสาธิกา จันทนป ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
21 นางณิรชา ทิณพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
22 นายอภิชาติ ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา และประธานสหวิทยาเขต 7สพม.29
23 นายทรงยุติ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ สพม.29

วิดิทัศน์นำเสนอ


ประมวลภาพบรรยากาศบางส่วน 

 


กลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 21 ม.ค.2563 [15:16:35]
จำนวนชม :211 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฟ้า-แดง เกมส์&r...(544)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหวิชาชีพในโรงพยาบาล กลุ่มงานแนะแนว วันที่ 15 ตุลาคม 2563...(252)

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กลุ่มศิษย์เก่าลือคำหาญวารินชำราบ) เข้...(282)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน และเชื่อมโยงการเรีย...(249)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิชาการมุ่งสู่เต...(208)

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ คณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต วังชัยแก้ว จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท...(192)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำตัวแทนบุคลากรครู ร่วมการศึกษาดูงาน เรื่อ...(198)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากครูเป็นโค้ช และการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วย...(196)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภั...(192)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29 รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จาก...(233)

วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...(191)

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน Scius UBU เพื่อน้อง วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 คุณครูที่ดูแล &n...(227)

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ...(188)

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) บันทึกผลการเรียนออน...(209)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร...(223)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: luschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 39 คน | เมื่อวานนี้ : 326 คน | เดือนนี้:7,333คน | เดือนที่ผ่านมา  : 10,080 คน |ปีนี้  : 7,333 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560