โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.องอาจ จูสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ  วุฒิพรหม ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มอบ.พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย - โรงเรียน เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในการตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน ชมผลงานวิชาการและกิจกรรมของนักเรียนในโครงการฯ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปการดำเนินงานโครงการ วมว. ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนและร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์ ณ ชั้น 3 ห้องวารินชำราบ อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือให้การสนับสนุน จัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสนับสนุนการขยายฐานกำลังคนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2565) รับนักเรียน รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 นั้น ได้สร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัย ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของประเทศในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเห็นได้จากผลงานของนักเรียนในโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีความสามารถทางด้านวิชาการที่โดดเด่นทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สูงกว่าผลเฉลี่ยของระดับประเทศในทุกรายวิชา และหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนครู อาจารย์ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ได้ใช้อุปกรณ์การทดลองที่เป็นครุภัณฑ์จากงบประมาณโครงการฯ ได้ใช้ห้อง Smart Classroom ห้อง STEAM LAB. และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการ วมว.-มอบ. จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ยังนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยของนักเรียน และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 80(SCiUS UBU ที่ที่ความสำเร็จสร้างได้)และโครงการ วมว.-มอบ. ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 –2583) ที่จะได้มีการลงนามความร่วมมือกันต่อไปนั้น ได้วางเป้าหมายในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ จำนวน 60 คน/ปี จำนวน 2 ห้องเรียน โดยมุ่งเน้นผลิตนักเรียนที่มีความเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกร พร้อมด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกระบวนการบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสาหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นวัตกร (Hard skill)และทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคน เป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์เป็นหลัก (Soft skill)ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง กิจกรรมพัฒนาจิตใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ โดยนักเรียนทุกคนที่อยู่ภายใต้โครงการต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่หลักสูตรอื่น ๆ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ทำให้นักเรียนในหลักสูตรอื่น มีโอกาสเข้าใช้สื่อและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียนในโครงการของโรงเรียนอันจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เข้มแข็งทางวิชาการและประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมต่อไป
กลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ประกาศ :ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ประกาศ : 5 ส.ค.2565 [13:15:46]
จำนวนชม :510 ครั้ง.
Back
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ สู่กระบวนการวิจัย"โรงเรียนลือคำหาญ...(385)

ภาพและวิดีโอ บรรยากาศในการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลรา...(272)

ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าระดับชั้นเรียน พบปะ นักเรียน และ คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้...(380)

28 ต.ค.2565 เวลา 14.00-15.30 น.นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมหัวหน...(351)

ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าระดับชั้นเรียน พบปะ นักเรียน และ คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้...(442)

ภาพบรรยากาศการมอบเกียรติบัตรและรางวัล งานวันวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 25656 ณ โดมอเน...(609)

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานเขตพ...(886)

ภาพบรรยากาศ การประเมินการดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึก...(664)

ประมวลภาพการติดตามความต่อเนื่องของสถานศึกษายั่งยืน สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดั...(504)

ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและรองผู้บริหาร เพื่อประกอบการพิจารณา เข้ารับตำแหน่...(507)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิท...(511)

ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ พร้อมด้วยบุคลากรครู ต้อนรับ...(514)

พิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 612 อาคารเรีย...(502)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักเรียนชั้น ม 6 ฝึกสหวิชาในโรงพยาบาล วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ อ...(505)

ภาพพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ TOFFL  CE...(500)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 464 คน | เมื่อวานนี้ : 261 คน | เดือนนี้:0คน | เดือนที่ผ่านมา  : 9,063 คน |ปีนี้  : 113,452 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence