ฐานข้อมูลงานวิจัยครู
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจัย
กลุ่มสาระฯ
ปี
1
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ม.5 เรื่องการขาดความกระตือรือร้นในการเรียน
นางจีรพา   คำเสนาะ
สังคมศึกษาฯ
2560
2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ม.4 และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนแบบร่วมมือและเรียนแบบปกติ
นางสาวสุภาพร   สายตา
สังคมศึกษาฯ
2560
3
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.2
นางนิชรา   พุทธรังษี
สังคมศึกษาฯ
2560
4
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ม.4
นายประกอบกิจ สุนันท์
สังคมศึกษาฯ
2560
5
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสื่อ ICTเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายประธาร  วสวานนท์
สังคมศึกษาฯ
2560
6
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.1
นางบุษกร   วรรณโชติ
สังคมศึกษาฯ
2560
7
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ม.1
นางปณิทิตา  เสาเวียง
สังคมศึกษาฯ
2560
8
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.1
นางศศิกานต์  เทียนแก้ว
สังคมศึกษาฯ
2560
9
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.4
นางพงษ์ลดา  ชลธี
สังคมศึกษาฯ
2560
10
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสุวิจักขณ์   ศรีทาบ
สังคมศึกษาฯ
2560
11
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.5
นางวันเพ็ญ  พรมสอน
สังคมศึกษาฯ
2560
12
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม.2
นางสาวนิ่มนวล  แสงสวย
สังคมศึกษาฯ
2560
13
 - 
ว่าที่พันตรีนพรัตน์   วัฒนสิงห์
สังคมศึกษาฯ
2560
14
การพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
นายกฤษศณุ  อมรวงศ์
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
15
การพัฒนาทักษะการเล่นลูกหน้ามือ หลังมือ กีฬาเทเบิลเทนนิส
นายกิตติศักดิ์   คำสามารถ
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
16
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
นางวราภรณ์   วัฒนสุข
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
17
การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษามีผลต่อระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
นางสินีนาฎ   สูนานนท์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
18
การพัฒนาสมรรถภาพทางด้านน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียน ม.1
นางดุษยา อภัยจิตต์
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
19
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนม.4
นางคนึงนิจ  บุญเนื้อ
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
20
การพัฒนาทักษะกีฬาเปตอง(การโยนลูก)
นางสุดาพร  เจริญพร
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
21
การพัฒนาทักษะการวิ่งยิงประตู(Lay up)บาสเกตบอล
นายยงค์  พรมแก้ว
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
22
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
นางพิมพ์วรรณ   สุดสวาสดิ์
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
23
การพัฒนาทักษะการยิงประตูด้วยหลังเท้า (ฟุตซอล)
นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
24
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลฃองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายยรรยง  เสาเวียง
สุขศึกษาและพลศึกษา
2560
25
การพัฒนาทักษะการเขียนภาพไทย ลายไทย
นายอธิวัฒน์   จันทรวิจิตร
ศิลปะ
2560
26
การพัฒนาจินตนาการด้วยสีน้ำ
นายสมศักดิ์ สมปรารถนา
ศิลปะ
2560
27
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อผสม
นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
ศิลปะ
2560
28
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีปฏิบัติ โดยใช้ทักษะการปฏิบัติ
นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
ศิลปะ
2560
29
การพัฒนาหลักสูตรการเขียนการ์ตูน
นายมุณี  ธานี
ศิลปะ
2560
30
การใช้ภาษาท่าสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
ศิลปะ
2560
31
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ประเภท     เครื่องเป่า Wood Wind โดยใช้แบบฝึกทักษะ
นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
ศิลปะ
2560
32
การศึกษาผลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยใช้ชุดการฝึก
นางสาวนิรมล  อินทร์โสม
ศิลปะ
2560
33
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Social network สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสุพัตรา  ทองปน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
34
คุณลักษณะของครูที่พีงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียน ม.ต้น
นางสิริภัทร วัดละเอียด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
35
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ม.3
นางศิริม สุดชารี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
36
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสื่อ ICT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4
นางจิราพร  ยศศรีสุราษฎร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
37
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาการเขียนโปรแกรม ม.4
นางวาสนา   เกษียร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
38
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ สำหรับชั้น ม.1
นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
39
การพัฒนาพฤติกรรมความมีสัมมาคารวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเบญจมาศ  สงสาคร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
40
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ม.3
นายณิชพงศ์  บุตราช
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
41
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการเรียนในรายวิชา IS 
นางกาญจนา  สกุลพอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
42
การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ง30354 การเขียนเว็บแอพลิเคชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
43
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
44
การจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูณย์  พรมสีใหม่
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
45
 - 
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
46
 - 
นางมุกดา   วงศ์ไพเสริฐ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560
47
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นางสาวรัชนี   ราตรี
ภาษาต่างประเทศ
2560
48
การอ่านเพื่อความเข้าใจและนำมาพัฒนาทักษะการเขียน
นางสาววรรณวิมล  บัวงาม
ภาษาต่างประเทศ
2560
49
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
นางสุมาลี กำแมด
ภาษาต่างประเทศ
2560
50
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการอ่านข้อความที่ประกอบด้วยประโยค Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
นางจิรายุ บุญสะอาด
ภาษาต่างประเทศ
2560
51
การพัฒนาทักษะการจดจำตัวอักษรฮิระงะนะด้วยการ์ดอักษรช่วยจำ
นางสาวชนกพร  สุบินดี
ภาษาต่างประเทศ
2560
52
ผลของการแปลงบทความให้ง่ายขึ้นมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง
ภาษาต่างประเทศ
2560
53
การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักเรียน     ม.3/5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
นางพิศมัย   บึงไกร
ภาษาต่างประเทศ
2560
54
การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ไม่ปรากฏในภาษาไทย
นางสุวดี     สดแสนรัตน์
ภาษาต่างประเทศ
2560
55
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
นายสุริยา   วันหนา
ภาษาต่างประเทศ
2560
56
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชา อ 23102 ภาษาอังกฤษ
นางจิราพร   สังข์นุ่ม
ภาษาต่างประเทศ
2560
57
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายกนกณัฏฐภูมิ   รัตนภู
ภาษาต่างประเทศ
2560
58
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
นายณัฐพล  บุรัสการ
ภาษาต่างประเทศ
2560
59
การใช้ PSQ5R เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ.ส.อ.หญิงจุฑารัตน์  มงคลแก้ว
ภาษาต่างประเทศ
2560
60
การใช้บทเรียนมีชีวิตกับการส่งเสริมเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางรจนาพร   รูปแก้ว
ภาษาต่างประเทศ
2560
61
การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
นางพวงเพชร  สายเชื้อ
ภาษาต่างประเทศ
2560
62
การฝึกทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ Mind Mapping
นางจุฑารัตน์  มุขมณี บุญเฉียว
ภาษาต่างประเทศ
2560
63
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลือคำหาญ    วารินชำราบ
นางรัชนีกร  โสภาพรม
ภาษาต่างประเทศ
2560
64
การเสริมทักษะการอ่านโดยใช้ศัพท์ภูมิอากาศ
นางมณีวิจิตร  พิมพ์สอน
ภาษาต่างประเทศ
2560
65
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยใช้เทคนิค KWL-PLUS
นางสาวอรวรรณ  บุษดี
ภาษาต่างประเทศ
2560
66
การแก้ปัญหาการออกเสียงตัวสะกด? (อึ้น)
นางสาวเรืองจุฬา  มาคูณตน
ภาษาต่างประเทศ
2560
67
 - 
นายปรีดา ศิริชัยวัฒนกุล
ภาษาต่างประเทศ
2560
จำนวนทั้งหมด 147 รายการ
1 2


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 655 คน | เมื่อวานนี้ : 821 คน | เดือนนี้:10,295คน | เดือนที่ผ่านมา  : 18,403 คน |ปีนี้  : 97,914 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence