หน้าหลัก > Lukhamhan TV Channel
ลำดับที่
วิดีโอ
เรื่อง
วันที่
1
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ SEMP (เน้นภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
20 ม.ค.2567 [11:15:36]
2
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ GP-MATH (เน้นคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
20 ม.ค.2567 [09:11:37]
3
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ GP Techno (เน้นเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
20 ม.ค.2567 [08:32:44]
4
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ GP Science (เน้นวิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
20 ม.ค.2567 [00:00:00]
5
ประวัติและผลงาน ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
1 พ.ย.2566 [11:18:46]
6
Present The Best Safety Practice โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
4 ก.ย.2566 [00:00:00]
7
วิดิทัศน์ Present Best Practice 1 ด้านวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
6 ก.ค.2566 [00:00:00]
8
วิดิทัศน์ Present Best Practice 2 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
6 ก.ค.2566 [00:00:00]
9
presentation โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2566...
3 มิ.ย.2566 [13:30:20]
10
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ GP Techno (เน้นเทคโนโลยี) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
14 ก.พ.2566 [00:00:00]
11
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ SEMP (เน้นภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
7 ก.พ.2566 [00:00:00]
12
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ GP Science (เน้นวิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
7 ก.พ.2566 [00:00:00]
13
วิดิทัศน์แนะนำห้องเรียนพิเศษ GP-MATH (เน้นคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
7 ก.พ.2566 [00:00:00]
14
วิดิทัศน์นำเสนอการดำเนินงานเพื่อรับรางวัล OBEC QA 2565...
2 มิ.ย.2565 [00:00:00]
15
วิดิทัศน์แนะบำห้องเรียนพิเศษ Gifted Program...
12 มี.ค.2565 [00:00:00]
16
วิดิทัศน์แนะนำผลการดำเนินงานและภาพความสำเร็จโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...
11 มี.ค.2565 [00:00:00]
17
เทปวิดิทัศน์บันทึกการถ่ายทอดสด การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ...
20 ธ.ค.2564 [00:00:00]
18
VTR นำเสนอการผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ...
18 ธ.ค.2564 [00:00:00]
19
วิดิทัศน์มุฑิตาจิตบุคลากรครูที่เกษีียณอายุราชการ ปี 2564...
7 ต.ค.2564 [06:22:37]
20
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ บูรณาการ การป้องกันการทุจริต...
19 ต.ค.2563 [14:20:30]
จำนวนทั้งหมด 79 รายการ
1 2 3 4


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


นายวีระชัย มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดัสรี ครองยุติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารบุคคลและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุ่มฯภาษาไทย
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มฯคณิตศาสตร์
กลุ่มฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มฯสุขศึกษา
กลุ่มฯศิลปะ
กลุ่มฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มฯงานห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ท่านพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบในระดับใด ?
มากสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
ผลประเมิน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพฐ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กศจ.อุบลราชธานี
สพม.อบอจ
   
 
   
   
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 โทรสาร 0- 4532- 2964
e-mail: lueschool53@gmail.com website: www.lukhamhan.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ( Freelance Web Developer )
Contact Network : narongwit@lukhamhan.ac.th | fb/iteesing | IDline : mr.teesing | Youtube Chanel : IT Reviewapp
จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ | วันนี้: 109 คน | เมื่อวานนี้ : 885 คน | เดือนนี้:12,866คน | เดือนที่ผ่านมา  : 21,788 คน |ปีนี้  : 82,082 คน |
เริ่มใช้งาน :  20 ต.ค.2560
Creative Commons Licence